Van klacht tot kwaliteit

ADD Arbo beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ADDarbo een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld. Heeft u een klacht?

Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). Ook is het mogelijk uw klacht in te dienen via onze website, www.add-arbo.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af. Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een ondertekende machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen is ondertekend.

Uw klacht wordt in behandeling genomen
We nemen uw klacht serieus en zullen deze grondig onderzoeken. De klachtbehandelaar is iemand anders dan degene over wie de klacht gaat. U krijgt de kans om uw klacht te verduidelijken aan de klachtbehandelaar; dit kan per telefoon of op ons kantoor. U ontvangt binnen drie weken een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties ADD Arbo aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Oneens met de uitspraak?
Als u niet tevreden bent over deze afhandeling, kunt u de klacht binnen een maand voorleggen aan de Geschillencommissie Arbodiensten. https://ga.klachtregeling.nl/

Uitzonderingen
Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

Een deskundigenoordeel van het UWV kan u helpen bij een meningsverschil over de arbeids(on)geschiktheid, de re-integratie of het passend werk van de werknemer of werkgever. Dit is een andere procedure dan de klachtenprocedure van ADD Arbo, die hier niet op van toepassing is. U kunt een deskundigenoordeel aanvragen als u het niet eens bent met ons advies over deze onderwerpen.

Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de financiële administratie van ADD Arbo.

Klachten arbeidsomstandigheden spreekuur en arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Als u een klacht heeft over het arbeidsomstandigheden spreekuur of het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, dan valt dit onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is alleen zo als uw klacht gaat over een bedrijfsarts. In dat geval moet u eerst gebruik maken van de algemene klachtenregeling van ADD Arbo. Als u daarmee niet tevreden bent, kunt u binnen een maand uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Arbodiensten via:

Geschillencommissie Arbodiensten

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

 

of via:

 

www.klachtregeling.nl